ایمنا/ گرمابه رباط آحسین گلپایگان یادگاری از دوران قاجاریه و دارای معماری سنتی با ارزشی است که قدمت آن به 200 سال می رسد. از شاخصه های این گرمابه، ستون های سنگی و معماری ایرانی است که پس از گذشت 200 سال هنوز مستحکم مانده است.