شکافتن شکم دختر تهرانی با چاقوی عمه خشمگین / موهای نگار را هم سوزانده شد