فیلم/ کمین کردها به نیروهای ارتش ترکیه

نیروی ارتش ترکیه نیروی نظامی ترکیه نمایه

ویدئیی از کمین کردهای جنوب ترکیه به سربازان گشتی ترکیه را می بینید.