عزرائیل نوزاد 12 روزه شیرازی را بی خیال شد / سرنوشت عجیب