یک نماینده مجلس: بازماندگان تحصیل نتیجه فقر، کودکان کار و عدم توزیع امکانات است