خبر خوش برای مشمولین غائب

خبر خوش برای مشمولین غائب

سردار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: براساس تدبیر فرماندهی نیروی انتظامی، بخشی از اضافه خدمت مشمولین خدمت مقدس سربازی بخشیده شد.