شهرخبر

پسر وزیر دفاع زمان صدام هم وارد پارلمان عراق شد

خالد سلطان هاشم پسر وزیر دفاع زمان صدام به پارلمان آینده عراق راه یافته است.

اعتماد آنلاین