شهرخبر

سعید سهیلی در پستش نوشت:

خبر دروغ بود ... سیامک اطلسی زنده است ... زنده و پر شور و در اوج، او به سان فیلمهایش از کادری به کادر دیگر رفته است، او همچنان می درخشد و غافلگیر میکند، خبر دروغ بود ... همانند همه اخبار مرگی که اینروزها میشنویم، خبر درست این است: اطلسی زنده است ... زندگی میکند ... میخندد، او تنها و تنها از قابی به قابی دیگر رفته است، یادمان نرود که مرگ حریف هنرمند نیست، یادت با ما رفیق.