کارت دیجیتال وزارت بهداشت تنها مدرک معتبر واکسیناسیون است