به گزارش برنا، دکتر عبدالحمید احمدی در جلسه دیدار اعضای هیات رییسه فدراسیون ورزش همگانی با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: در رابطه با توسعه ورزش همگانی سعی کردیم یکی از کانون‌های اصلی این موضوع که فدراسیون ورزش همگانی است را به یک قرارگاه عملیاتی تبدیل کنیم.

وی افزود: فدراسیون ورزش همگانی با دیگر فدراسیون‌ها یک تفاوت اصلی دارد. این فدراسیون به صورت کلان به ورزش همگانی نگاه می کند و قاعدتا باید یک تیم با دانش در عمل و اجرای آن باشد که بتواند برنامه های همگانی را پیش ببرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: همه فدراسیون‌ها می‌توانند یک جمعیت قابل توجه را در زمینه توسعه ورزش همگانی همراه کنند. فدراسیون‌ها نباید خودشان را محصور و مختص به ورزش قهرمانی بدانند و باید در راه توسعه ورزش همگانی نیز قدم‌های خوبی بردارند.