شهرخبر

تصویری دیده نشده از مرحوم شجریان سوار بر اسب