پاتک پلیس به قاچاقچیان انسان / انهدام باند مخوف در پلدشت