شهرخبر

حریق ضایعات و درختان منطقه سفین کیش

حوادث/رئیس اداره آتش نشانی با اشاره به حریق ضایعات و درختان منطقه سفین گفت: ساکنان در صورت مشاهده عوامل بوجود آورده حریق به پلیس گزارش دهند.

سهراب رضایی گفت: در ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه به سامانه ۱۲۵ اداره آتش نشانی کیش حریق در منطقه سفین گزارش داده شد.

وی گفت: با توجه به سابقه چند حریق در این منطقه به دلیل حضور برخی از معتادان، مردم در صورت مشاهده تردد این افراد در منطقه به پلیس گزارش دهند.