"اقتصاد کمبود" روی جلد اکونومیست

هفته نامه اکونومیست طرح روی جلد شماره جدید خود را به عنوان "اقتصاد کمبود" اختصاص داده است.

3