پاسخ دیپلمات ایرانی به اتهامات سفیر عربستان و کشورهای اروپایی