امکانات ورزشی پیشوا در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد