شهرخبر

شقایق دهقان نوشت:

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست