برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری قائم آل محمد (ص) در استان تهران