عکسی از گریم متفاوت هادی حجازی فر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت هادی حجازی فر جدید است.گریم متفاوت هادی حجازی فر خاص است.گریم متفاوت هادی حجازی فر برای فیلم جدید است.