عکس جنازه سوخته مرد تهرانی وسط خیابان / 5 صبح رخ داد