عکسی از گریم لاتی طور هومن حاجی عبداللهی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم لاتی طور هومن حاجی عبداللهی برای سریال جدیدش است.گریم لاتی طور هومن حاجی عبداللهی متفاوت است.گریم لاتی طور هومن حاجی عبداللهی خاص است.