طارمی زیر ذره بین مورینیو /تعطیلی تمرین و تهدید پرسپولیسی‌ها کارساز شد /امیرعلی صادقی استقلالی شد /پیشخوان

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

 

طارمی زیر ذره بین مورینیو /تعطیلی تمرین و تهدید پرسپولیسی‌ها کارساز شد /امیرعلی صادقی استقلالی شد /پیشخوان

 

طارمی زیر ذره بین مورینیو /تعطیلی تمرین و تهدید پرسپولیسی‌ها کارساز شد /امیرعلی صادقی استقلالی شد /پیشخوان

 

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////