فرانسه از پشت خنجر خورد/ ماه عسل اروپا و آمریکا در دوره بایدن پایان یافت/ تغییر موازنه نظامی به نفع آمریکا و استرالیا در اقیانوس آرام