دیدار مدیرعامل صندوق اعتباری با خانواده فرشته طائرپور