عکسی از اکبر عبدی و دخترش در سفر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اکبر عبدی و دخترش شبیه هستند.اکبر عبدی و دخترش در کنارهم هستند.اکبر عبدی و دخترش در آغوش هم هستند.