شهرخبر

لیلا کایی

ادامه روند ورود زوار اربعین به کشور از طریق مرز مهران

زوار اربعین از طریق مرز مهران در حال ورود به کشور هستند. روند بازگشت زائران بدون مشکل از مرز مهران در جریان است. تاکنون ۱۲ هزار زائر از طریق مرز مهران به کشور بازگشتند.