خبر بد وزیر بهداشت درباره امکانات بهداشتی و درمانی