با کمبود تخت و امکانات بهداشتی در مشهد مواجه هستیم