مهره خطرناکی که شماره پلاک منزلش هم از رصد مقاومت در امان نماند