امکانات ضعیف استقلال برای مربی ایتالیایی/مجیدی راننده پین شد!