تاکید رییس‌جمهور بر ایجاد شتاب مضاعف در روند واکسیناسیون