عکسی از حال خوب منوچهر هادی با دخترش ​که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی با دخترش است.منوچهر هادی با دخترش خوشحال است.منوچهر هادی با دخترش در پارک است.