عکسی از خوابیدن دیبا زاهدی در یکی از پارک های تهران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خوابیدن دیبا زاهدی در پارک است.خوابیدن دیبا زاهدی روی چمن است.خوابیدن دیبا زاهدی وسط فیلمبرداری است.