خبرخوش/بخشنامه تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی

تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۹۸۵۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ وزارت نیرو)

شرکت‌های مادر تخصصی، ساتبا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۷۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، و همچنین تعریف فعالیت‌های جاری دستگاه، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدصالح اولیاء- معاون تحقیقات و منابع انسانی

نامه شماره ۳۱۷۶۹ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای اولیاء

معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

علی‌اله قنبری- رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی