شهرخبر

ضدعفونی حمام بعد از استحمام افراد کرونایی

بعد از استحمام فرد مبتلا به کرونا، برای ضدعفونی حمام از ماسک و دستکش استفاده کنید.