عکسی از شاهرخ استخری و‌ دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و‌ دخترش در آسانسور هستند.شاهرخ استخری و‌ دخترش پناه است.شاهرخ استخری و‌ دخترش باهم هستند.