خطرات جدید درباره واکسن ایرانی برکت+سند

مطالب زیادی در فضای مجازی درباره واکسن ایرانی کوو برکت مطرح شده است که صحت ندارد.
download