شهرخبر

سازمان همکاری شانگهای تاکنون قدم‌های مثبتی برداشته است

یگ استاد دانشگاه گفت: سازمان همکاری شانگهای تاکنون آن اثری را که باید داشته باشد را از خود بروز نداده است هر چند قدم‌های مثبتی را در آن برداشته‌اند. قدم‌ها در سطح کشور‌های ایجاد کننده و موسس مانند چین و روسیه خیلی نزدیک بوده است.

خبرگزاری میزان