شهرخبر

تصاویر/ زندگی مهاجران افغان در حاشیه شهر اصفهان

آن‌ها از ترس نداشتن مدارک هویتی و بازگردانده شدن به افغانستان در این مدت از محل اقامتشان بیرون نرفته‌اند، تنها سه مرد نان‌آور خانواده برای گذراندن امور زندگی با جمع کردن پسماند و ضایعات درآمد اندکی دارند.

فرادید