حوزه هنری ۹ سالن سینمایی را به امکانات فرهنگی کردستان اضافه کرد