عکسی از اشکان خطیبی و مهدی قربانی در پشت صحنه خاتون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشکان خطیبی و مهدی قربانی همکار هستند.اشکان خطیبی و مهدی قربانی همبازی هستند.