عکسی از مه لقا باقری و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مه لقا باقری و دخترش در زخم کاری .مه لقا باقری و دخترش و مرتضی امینی تبار.مه لقا باقری و دخترش سارا حاتمی