به تازگی کتاب «اعتماد» نوشته فرانسیس فوکویاما به همت انتشارات روزنه به چاپ رسیده است. این کتاب با زیر عنوان «فضائل اجتماعی و خلق سعادت» با ترجمه علیرضا بهشتی شیرازی روانه بازار کتاب شده است. 

نکته جالب توجه این است که طرح روی جلد و عکس صفحه اول آن برگرفته از عکس میرحسین موسوی است. 

اعتماد نشر روزنه

 
 

اعتماد نشر روزنه