شهرخبر

نظام بین‌الملل به سوی بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است.

نظام بین‌الملل به سوی بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است.

نامه نیوز