وعده دولت مردمی در حال تحقق است

 حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز با اشاره به سفرهای استانی سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور گفت: این موضوع نشان از جدیت آقای رئیسی دارد که در میدان عمل به صورت رسمی وارد شده و تمام امکانات کشور را بسیج می‌کند برای این مهم و حل مشکلات مردم .

او ادامه داد: این اهتمام برای مردم دارای اهمیت است که دولت در این زمینه وارد عمل شده است و امید را در مردم ایجاد می‌کند. همانگونه که آقای رئیسی وعده داده بود و مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند دولت باید مردمی باشد؛ این امر در حال تحقق است و این سفرها نتایج خود را به صورت عمل در زمینه بازسازی اعتماد عمومی که موجب پیشرفت کشور است خود را نشان دهد.

وعده دولت مردمی در حال تحقق است

کنعانی مقدم با اشاره به دولت قبل بیان کرد: مدتی بود برای مردم این موضوع سوال شده بود که چرا رئیس جمهور کشور در صحنه حضور ندارد؟ همین قطع ارتباط با مردم نارضایتی بسیاری را ایجاد کرده بود؛ اما با حضور چهره به چهره رئیسی در میان مردم که توصیه مقام معظم رهبری هم بوده است شکاف بین مردم و مسئولان پر شده است.