در حوزه سلامت کمبود امکانات داریم/ صدای مطالبه گران شنیده نمی‌شود