مرکز ملی فوتبال همه امکانات و تجهیزات را برای تیم‌های ملی فراهم کرده است