عکسی از ژاله صامتی و دخترش با لباس محلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. ژاله صامتی و دخترش درکتار هم هستند. ژاله صامتی و دخترش در نمایش هستند. ژاله صامتی و دخترش در آغوش هم هستند.