امامی‌فر: مرکز ملی فوتبال تمام امکانات و تجهیزات را برای تیم‌های ملی فراهم کرده است