شهرخبر

امضاهای طلایی کاهش خواهد یافت

امضاهای طلایی کاهش خواهد یافت

خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امضاهای طلایی کاهش خواهد یافت البته عرض نمی کنم تمام می شود.